हिमशिखर आवधिक (मुद्दती ) बचत

सदस्यले आफ्नो सुविधा अनुसार रू१००,०००/- [भन्दा माथिको रकम कम्तीमा १ वर्ष भन्दा बढी समयका लागि रकम मुद्दती बचत खातामा राख्न सक्नेछ । यो रकमको ब्याज त्रैमासिक, वार्षिक र एकमुष्ट खातामा निम्नानुसार प्रदान गरिनेछ :